Hvad skal der ske med Astrid

Den 18. august falder der dom i sagen mod Anna Sofie, og 9 dage senere træffer værgerådet afgørelse om, hvad der skal ske med Astrid.


Kig i "Dombog 1906"

Hvad blev Astrids mor dømt for, og hvilken dom fik hun?

Kig i "Værgerådsprotokol 1906"

Hvad skete der på mødet den 27. august? Hvilken beslutning blev truffet om Astrids fremtid, og hvad var begrundelsen? Hvem skulle herefter have ansvaret for, at hun fik en ordentlig opvækst?

Læs temaet om revselsesretten

Hvad var forskellen på, hvordan man opfattede revselse, og hvordan man opfattede mishandling, da Astrid var barn?

Hvad tror du var afgørende for, at dommeren valgte at betragte volden som mishandling (og ikke blot almindelig opdragelse/revselse)?

Gå videre...

Beskriv og vurdér Astrids opvækst hos moren og stedfaren - set i lyset af de fire hovedoverskrifter i børnekonventionen fra 1989 (se f.eks. temaet Børns rettigheder). Hvilke rettigheder var indfriet og hvilke var ikke?

Hvorfor tror du, at det har været nødvendigt med en børnekonvention - når der allerede fandtes en menneskerettighedskonvention (se artikel på danmarkshistorien.dk)?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Værgerådsprotokol 1906
Revselsesretten

Revselsesretten var en ret for forældre, lærere og arbejdsgivere til at straffe deres "undergivne" med fysisk vold. Bagved ligger den opfattelse, at fysisk afstraffelse kan have en opdragende funktion.

Forældres ret til at slå deres børn (i opdragende øjemed) blev afskaffet i 1997.

Men siden 1866 har det også været forbudt at mishandle sine børn. I lovgivningen var der ikke nogen klar anvisning på, hvornår revselse (vold i opdragende øjemed) blev til mishandling - det var op til dommerens skøn.

Læs mere

Børns rettigheder

Praktiske hensyn og beskyttelse danner grundlag for rammerne (lovgivningen) omkring børns opvækst langt op i 1900-tallet.

Et af de praktiske hensyn var forsørgelsen af børn af ugifte mødre. Fra 1888 skulle faderen bidrage til barnets forsørgelse frem til det 18. år. Da mange børn i konfirmationsalderen fik et arbejde, blev faderskabsbidraget genvurderet i 14 års alderen.

Først i 1908 fik skilsmissebørn samme ret til at modtage bidrag fra faderen.

Børns arbejde i fabrikker blev også reguleret på denne tid.

Menneskerettighederne blev nedfældet i forbindelse med de amerikanske og franske revolutioner i 1700-årenes sidste halvdel. I 1989 kom FN's børnekonvention.

Læs mere

Værgerådsprotokoller

Værgerådets protokol fortæller fortrinsvis om de beslutninger, som værgerådet træffer på sine møder.

I nogle værgeråd har man været gode til også at give et referat eller resume af de forhandlinger, der ligger til grund for beslutningerne.

Læs mere

Dombøger

Dombøger indeholder afsagte domme og præmisserne for dommen, dvs. baggrunden for, at dommen er blevet som den er. De enkelte domme er indført under den dato, de er afsagt.

Læs mere