Elnas forbrydelse

Politiets undersøgelser ender med, at Elna tiltales efter Straffelovens § 181 (vedr. udbredelse af kønssygdomme). Overretssagfører Berg er anklager (aktor) og sagfører I.P. Jacobsen udpeges som Elnas forsvarer (defensor). Begge afgiver skriftlige indlæg i retten, og heri kan man læse deres opfattelse af sagen.


Kig i "Fra straffesag: Anklagerens indlæg 1918"

Hvordan beskrev anklageren Elnas forbrydelse?

Hvilken straf foreslog anklageren?

Kig i "Fra straffesag: Forsvarerens indlæg 1918"

Hvordan beskrev forsvareren Elnas forbrydelse, og hvordan adskilte han sig fra anklageren?

Forsvareren fremhævede, at Elna var under 18 år ved de første forhold, og at hun derfor kun burde idømmes en halv straf. I følge straffelovens § 37 kunne straffen nemlig nedsættes til det halve, hvis man var mellem 15 og 18 år, da man gjorde noget ulovligt. Hvilke andre formildende omstændigheder omkring Elna og hendes forbrydelse fremhævede forsvareren?

Hvilken straf foreslog forsvareren? Hvordan adskilte den sig fra anklagerens forslag? Var forsvarer og anklager uenige i, hvad der var sket, eller vurderede de blot det, der var sket, forskelligt?

Hvad mener du, at den bedste straf ville have været?

Læs tema: Dømt til prostitution

Hvilken straf kunne Elna idømmes for sin forbrydelse i 1918?

Hvorfor blev Elna ikke blev tiltalt efter prostitutionsparagraffen i straffeloven (§ 180), men kun efter den paragraf, der omhandlede udbredelse af kønssygdomme (§ 181)?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Hans P. Andersen var en af Elnas forsvarere, han var en rutineret sagfører, der havde praktiseret i Odense siden 1901. Foto i "Kongeriget Danmarks praktiserende Sagførere" af Volmer Lind 1929

Fra straffesag: Anklagerens indlæg 1918
Fra straffesag: Forsvarerens indlæg 1918
Dømt til prostitution

Forbuddet mod prostitution stammer fra Biblen. I slutningen af 1700-tallet blev den religiøse forargelse over prostitution suppleret med frygt for kønssygdomme.

I 1874 indførtes en lov, der betød, at en kvinde kunne tvangsindskrives på et bordel, hvis hun tre gange tidligere var dømt for prostitution. Samtidigt skulle hun regelmæssigt lade sig undersøge af en læge. Til gengæld ville den prostituerede så fremover slippe for fængselsstraf efter straffelovens § 180 om prostitution.

Fortalerne for loven mente, at loven hindrede kønssygdomme i at sprede sig. Modstanderne af loven hævdede derimod, at loven lovliggjorde prostitution. De frygtede, at flere kvinder ville prostituere sig.

Det var strafbart i følge straffelovens § 181 at have samleje, hvis man vidste, man led af en kønssygdom. Mange prostituerede kvinder blev straffet efter den paragraf.

Læs mere

Straffesager

En straffesag er en samling af det materiale, der ligger til grund for opklaringen af en forbrydelse og domfældelsen af en kriminel.

Sagen indeholder alt det materiale, som politiet har anset for nødvendigt for at kunne føre sagen til domfældelse.

Derudover vil sagen indeholde afskrifter fra retssagen: Vidneudsagn, dom osv.

Læs mere