.......................................................

Vigtig nyhed! Læs her

.......................................................

For lærere

Her kan du læse om, hvad Aargang 0 er for et projekt, og hvordan du kan bruge det i din undervisning. Se evt. først de tre små film under "film" i topmenuen for at få et hurtigt indblik i, hvad Aargang 0 er og kan.

Ideen i korte træk

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i 7 vidt forskellige børn, der alle er født i år 1900. Med afsæt i det autentiske kildemateriale, der er bevaret om hvert af børnene, inviteres eleverne til at fortælle de 7 børns livshistorie fra de er 0 til de er ca. 25 år gamle.  

Opgaven for eleverne er todelt: Først skal de granske kilder og finde oplysninger om barnet ved hjælp af de arbejdsspørgsmål, de stilles inde på hjemmesiden, herefter skal de omsætte dette "råmateriale" af oplysninger til en egentlig livsfortælling. I dette arbejde støttes de af et sæt livsfortællingsspørgsmål, hvor udfordringen bliver i besvarelsen at finde en balance mellem på den ene side at måtte gætte og bruge sin fantasi, hvor kilderne er tavse, og på den anden side at stoppe, hvor kilderne modsiger fantasien. Heri ligger også en øvelse i at begrunde sine bud faghistorisk i kilder og tematekster.

Materialets tekster og spørgsmålstyper

Sitet rummer tre typer af tekster, som eleven skal arbejde med igennem de arbejdsspørgsmål, de møder på deres vej gennem det: 1) Kilder og arkivalier fra barnets liv, 2) tematekster om "den store historie" i barnets opvækst (verdens- og Danmarkshistorie 1900-1925), og 3) tekster om de forskellige kildetyper, der findes på et arkiv.

1) Kilderne om børnene er hele læremidlets rygrad. Det er arbejdet med disse, som er omdrejningspunkt for arbejdet med perioden – det er gennem den lille historie, at eleverne skal blive klogere på den store. Derfor er der også langt flest spørgsmål, der direkte retter sig imod at støtte eleverne i at få "kilderne til at tale".

2) Temateksternes rolle er at få koblet de enkelte børns historie til en den store historie, og på den måde sætte barnets liv ind i en historisk kontekst. Dette for at give eleven mulighed for at erfare hvordan lille og stor historie hænger sammen både politisk, økonomisk, socialt og kulturelt. Eleverne ender med at få et overblik over og en forståelse af perioden 1900-1925 i Danmark – men altså netop gennem det jævnaldrende, fortidige barns situation og blik. Derfor er mange af arbejdsspørgsmålene til temateksterne også knyttet til det barn eleverne arbejder med, fx: "Hvordan har industrialisering påvirket Karens liv?".

3) På folkeskoleniveau vil vægten ligge på de to første typer tekster. Den tredje type, kildetypeteksterne, vil eleven møde som pop-up-tekster, der beskriver kildetypen på et par linjer. Hver af disse tekster har dog tilføjet et link der hedder "Læs mere", så der er også rig mulighed for egentlige kildekritiske kurser på baggrund af materialet.

De blå spørgsmål under "Gå videre..." er fortrinsvis henvendt til gymnasieelever. Her er bl.a. perspektiverende spørgsmål, der ofte knytter an til et kernestofområde, se mere her. Nogle af spørgsmålene kan sagtens bruges også i grundskolen, men da formentlig under mere lærerstyrede former.

Når eleven med arbejdsspørgsmålene til det enkelte barn har fået et råmateriale af viden om barnet, går de videre til den anden type spørgsmål: livsfortællingsspørgsmålene under sidste livsafsnit. Disse er formuleret sådan, at eleven må koble mellem stor og lille historie, og perspektivere mellem tiderne – typisk i form af en sammenligning mellem sig selv og 1900-barnet, eller strukturelt mellem samfundstypen dengang og nu. Spørgsmålene er stillet på en måde som gerne skulle sikre, at eleven faktisk får brugt sin historiefaglighed i besvarelsen, så livsfortællingen vil kunne bruges som et solidt materiale til lærerens evaluering af forløbet – se nedenfor.

Hvordan opfylder Aargang 0 kravene til undervisningen?

Undervisningsmaterialet spænder vidt og kan bruges af en bred målgruppe, fra mellemtrin til gymnasium. Det er først og fremmest tænkt brugt i historieundervisningen, men det vil også kunne bruges i dansk. Læs hvordan materialet er tænkt i forhold til læreplaner i lærervejledningen her på siden.

Forslag til undervisningsforløb

Vi har lavet et bud på et standardforløb til udskolingen/gymnasiet, som bruger hele læremidlet. Dette vil vare 7-8 dobbeltlektioner eller dele af en temauge. Vi giver også bud på alternative forløb, som bruges hvis man ønsker et lidt lettere arbejde med arkivalierne. Her kan også hentes inspiration til differentiering og undervisning på mellemtrinnet.

Endelig er der forslag til forskellige måder at perspektivere arbejdet på med eleverne.