Aargang 0 og gymnasium og HF

Gymnasiale uddannelser:

Undervisningsministeriets krav til de gymnasiale uddannelser fremgår af stx-bekendtgørelsen (nr. 776 af 26. juni 2013 , bilag 27).

Aargang 0 omhandler kernestofområderne:

1776-1914: Brud og tradition

 • revolutioner og menneskerettigheder
 • dansk demokrati
 • national identitet
 • industrialisering

1914-1989: Kampen om det gode samfund

 • ideologiernes kamp
 • velfærdsstaten

Under Gå videre... i venstre margen findes en oversigt over, hvilke børn der berører hvilke kernestofområder - og på hvilken måde. Her kan der også findes inspiration til dansk-historie opgaver eller andre skriftlige opgaver.

Aargang 0 opfylder de faglige mål:

 • redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhæng mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
 • dokumentere viden om forskellige samfundsformer
 • formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid
 • analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund gennem tiderne
 • analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden
 • forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
 • reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende
 • indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden
 • bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien
 • formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

HF, kultur og samfundsfaggruppe:

Undervisningsministeriets krav til HF fremgår af HF-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr 779 af 26. juni 2013, bilag  14). 

Aargang 0 kan f.eks. bruges i et fællesfagligt forløb om "Det gode samfund" og "identitetsdannelse i traditionelle, moderne og senmoderne samfund."

Aargang 0 omhandler kernestoffet:

 • dansk historie og identitet
 • hovedlinjerne i europæisk historie fra antikken til i dag
 • natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv
 • styreformer i historisk og nutidigt perspektiv
 • ideologiernes kamp i det 20. århundrede

Aargang 0 opfylder disse faglige mål (indhold):

 • anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge med forståelse af det enkelte fags særpræg
 • redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger og deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng
 • reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende
 • diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier
 • anvende viden om centrale epoker til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmarkshistorien
 • undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og soicale og kulturelle mønstre

Faglige mål (metode):

 • indsamle, analysere og kritisk anvende forskelligartede materialetyper, herunder tekster, statistik og billedmateriale
 • skelne mellem beskrivelse og vurdering og kunne identificere de værdier der ligger til grund for egne og andres udsagn
 • gennemføre en empirisk undersøgelse
 • formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt ved anvendelse af faglig teminologi
 • argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne diskutere og vurdere konsekvensen af synspunktet