Familiens husmandssted

Husmandsstanden var den store mellemgruppe i landbosamfundet, men hvor stort var et husmandssted egentlig, og hvor stort var udbyttet fra det?


Kig i "Vurderingsfortegnelse 1904"

Beskriv familiens ejendom og sammenlign den med andre husmandssteder. Ejede Mette Maries familie en stor gård?

Kig på husmandsstederne i Vurderingsfortegnelsen. Var der en sammenhæng mellem størrelse på en gård og dens udbytte (hartkorn)? Hvad kan være forklaringen på denne sammenhæng eller mangel på samme?

Vurder om husmandsstanden var en ensartet gruppe, begrund dit svar.

Læs temaet "Socialklasser på landet"

Hvilke befolkningsgrupper fandtes på landet i Mette Maries barndom?

Hvordan adskilte en husmands arbejdsdag sig fra en gårdejers?

Hvilken betydning har det haft for Mette Marie, at hun var husmandsdatter? Hvordan havde hendes liv været anderledes, hvis hun havde været gårdmandsdatter?

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Vurderingsfortegnelse 1904
Socialklasser på landet

På landet var der jordejere og arbejdere. Gruppen af jordejere kan inddeles i de største (godsejere), de større (gårdejere) og de mindste (småbrugene). Den sidste gruppe omfattede både bolsmændene, der af og til kunne gå for at være gårdmand, parcellister og afbyggere, der lige havde så meget jord, at familien kunne leve af det, og husmanden, der ofte måtte supplere sin indtægt ved at tage arbejde for andre, f.eks. gårdejeren eller godsejeren i nabolaget.

Allernederst i hierarkiet var dog arbejderne: landarbejderne, daglejerne og tyendet (tjenestefolkene).

Læs mere

Vurderingsfortegnelser

Vurderingsfortegnelser er en fortegnelse over ejendomme, gårde, husmandssteder, huse, i kommunen. Et udvalg har ejendom for ejendom vurdereret, hvor meget ejendommen er værd. Da mange forhold spiller ind på en ejendoms værdi, ikke kun størrelse, men også f.eks. beliggenhed, indeholder fortegnelsen mange oplysninger om ejendommen. Landbrugsjordens areal er vejet op imod, hvor god og frugtbar jorden er. Det sammenfattes i tønder "hartkorn".

Læs mere