Om kilder

I "om kilder" kan du læse om baggrunden for de forskellige kildetyper, hvad de indeholder og kan bruges til - og hvor de findes. Du får også nogle tips til, hvad du skal lægge mærke til for at kunne afgøre kildens troværdighed.

Det bærende princip

Når vi skriver en del om de institutioner, myndigheder og organisationer, hvor kilderne er blevet til, er det ingen tilfældighed.

Hvor biblioteker har et decimalklassesystem til deres fagbøger, har arkiverne proveniensprincippet eller hjemmehørsprincippet. Det betyder, at man skal finde kilderne hos den myndighed, der har skabt dem - og i den orden, som myndigheden har skabt dem i.

Når man skal finde og bruge kilder (eller arkivalier) er det vigtigt at kende baggrunden for kilden. Ellers kan man hverken finde kilden eller for alvor forstå den.

'Væsener'

Det er meget vanskeligt at emneinddele kilder eller arkivalier, og det er en del af baggrunden for proveniensprincippet. Alligevel har vi for overblikkets skyld forsøgt en form for emneinddeling, som dog stadig i nogen grad refererer til det "væsen", sundhedsvæsen, retsvæsen osv., hvor kilderne har deres ophav.

Nedenfor er alle de anvendte kildetyper også opført alfabetisk, så man ikke behøver at vide, fra hvilket "væsen" kilderne stammer.

Afstemningskort

Aktier

Annoncer

Ansøgning (den sønderjyske Fond)

Arrestjournaler

Breve

Det nationale register

Dombøger

Eksamensprotokol

Embedsbog, optegnelsesbog eller årsskrift

Erhvervstællinger

Erindringer

Essays

Folketællinger

Forestillinger

Forhørsprotokoller

Fotos

Generalieblade

I-akter

Indskrivningsbøger

Indstillinger om fjernelse fra hjemmet

Jordemoderprotokoller

Kirkebog

Ligningslister

Love som kilde

Matrikel eller elevfortegnelse

Opråb

Overværgerådssager

Patientjournaler
Personregistre

Politiets registerblade

Protokol over løsagtige kvinder

Realregistre

Rigsdagstidende

Skoledagbog

Skøde- og panteprotokoller

Spørgeskemaer (Sprogforeningen)

Stambøger

Statistisk Årbog

Straffesager

Synsforretninger

Vurderingsfortegnelser

Værgerådsprotokoller

Ægteskabsbøger