Love som kilde

"Med Lov skal Land bygges, men vilde enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme Ret, da behøvedes ingen Lov."

Sådan starter Jyske Lov, som blev givet af Valdemar Sejr i 1241. Jyske Lov er den yngste af tre landskabslove, der blev givet mellem 1202 og 1241. Disse tre love var af sædvaneretlig karakter, m.a.o. indeholder de en beskrivelse af, hvordan forskellige retslige tvister var blevet afgjort tidligere.

Med Grundloven i 1849 fik Danmark en lov, som skal ligge til grund alle andre love. I Grundloven fastsættes rammerne for det danske samfund, f.eks. hvem der kan give love og hvem der skal sørge for disse lovene overholdes osv. Bliver en lov i dag vedtaget må den ikke stride mod Grundloven, gør den det vil den blive rullet tilbage.

Siden de tidligste love har indholdet af lovskrifter ændret sig, så de senere og endnu i dag indeholder tekster af normativ art. Med andre ord er lovteksterne ikke længere direkte beskrivende for det samfund de blev givet til, men der er nærmere tale om, at lovene opstiller nogle normer for, hvordan lovgiverne ønsker befolkningen skal leve og opføre sig.

Anvendelse og troværdighed

Når en lov ønskes anvendt som kilde til at belyse et eller andet, er det vigtigt at holde sig for øje, at den tekst man sidder med, netop er en lovtekst og ikke nødvendigvis en beskrivelse af, hvordan samfundet i virkeligheden tog sig ud. Lovene bliver altså nærmere et udtryk for magthavernes tankesæt og retsopfattelse, end for hvordan verden så ud for den almindelige befolkning. Hvis dette forbehold er taget, så er love et fantastisk kildemateriale til at beskrive en given periodes tanker, strømninger og selvfølgelig især lovgivernes idealer for det gode samfund.

Det kan være svært at tale om troværdighed i forhold til at anvende love som kildemateriale, et problem kan være lovgivning baseret på enkelte hændelser eller enkelt personer. Hvis en sådan lov læses og tages for at dække hele befolkningen, kan der let opstå den misforståelse, at en enkelt persons forbrydelser var noget der hændte hyppigt i den brede befolkning.

Hvor findes lovene?

Lovene findes bl.a. i Lovtidende, som er trykt og kan findes på landets største biblioteker.