Realregistre

Realregistre er grundstammen i den registrering og tinglysning af fast ejendom, der fandt sted frem til 1927. På det tidspunkt blev registrene "omskrevet" til tingbogsblade. Omskrivningen tog flere år, og derfor indeholder realregistrene også oplysninger senere end 1927.

Historisk grundlag

Siden 1683 er alle handler med fast ejendom blevet indført i skøde- og panteprotokoller. Foruden handler indeholder skøde- og panteprotokoller f.eks. servitutter, fæstebreve og leje- og aftægtskontrakter. Her findes altså mange oplysninger om den enkelte ejendom og om dens ejendoms- og brugsforhold. Skøde- og panteprotokollerne blev i 1927 erstattet med en systematisk henlæggelse af kopierne af de tinglyste dokumenter, de såkaldte skødegenparter.

Realregistrene blev indført for Københavns vedkommende i 1759, efterhånden i en del købstæder og endelig i 1845 i alle retskredse.

Indhold, anvendelse og troværdighed

Indholdet i realregistrene er sparsomt, kun de mest basale oplysninger om handler m.v. er registreret. Et realregister er først og fremmest et søgemiddel til skøde- og pantprotokollerne.

Oplysninger om en handel i 1927 ville man sædvanligvis have fundet i skødegenparterne, men i tilfælde - som i Struer eller Gimsing - hvor der har været en voldsom udstykning af ejendomme også efter 1927, kan det være kompliceret at finde frem til det matrikelnummer, som genparten skal findes under. Det er baggrunden for, at det i forhold til Peter Bang kun er realregisteret, der er vist. Men selv de sparsomme oplysninger i realregisteret siger jo noget om ekspansion.

Realregistre og skøde- og panteprotokollen (siden skødegenparterne) er hovedkilden til den enkelte ejendoms historie. Kilderne afspejler desuden formue- og finansieringsforhold i lokalsamfundet.

Materialet tjener som dokumentation for ejendomsforhold. Ejendomsforhold er en alvorlig sag, og man kan generelt stole på indholdet i kilden.

Hvor findes realregistrene

Realregistrene findes sammen med skøde- og panteprotokollerne og skødegenparterne på Rigsarkivet, København, Odense, Aabenraa og Viborg.