Eksamensprotokol

Historisk grundlag

I 1814 blev der indført almindelig undervisningspligt i landet og i forbindelse med skoleafslutning udviklede der sig løbende et eksamenssystem.

I 1903 blev der indført en fireårig mellemskole for de bogligt stærke børn. Delingen fandt sted efter det femte skoleår. Mellemskolen blev afsluttet med en eksamen. Fra mellemskolen kunne man fortsætte enten i den etårige realklasse eller i gymnasiet.

I anordningen fra 1906 kan man om eksamen læse følgende: "Eksamenskarakterer ere de Karakterer, der gives for hver enkelt samlet Eksamenspræstation for sig, enten den saa er skriftlig eller mundtlig, samt for de ved Eksamen til Bedømmelse fremlagte, paa Skolen udførte Arbejder. " 

Ved de mundtlige eksamener skulle censorerne, efter den sidste elev havde været til eksamen, sammenligne listerne over de givne karakterer og derefter bestemme den endelige eksamenskarakter for eleverne.

En årskarakter fremkom som et gennemsnit af fire karakterer, som faglæren havde givet eleven ved slutningen af fire omtrent lige lange afsnit (terminskarakterer).  Karaktererne skulle indføres i en dertil indrettet skoleprotokol som blev opbevaret hos skolens ledelse (rektor). Det var rektor eller hans stedfortræder der skulle stå for sammenlægningen af eksamens- og årskaraktererne samt at indføre alle årskarakterer, eksamensresultater og fagkarakterer i skolens eksamensprotokol. 

Hvor findes eksamensprotokoller 

Eksamensprotokoller for mellemskolen, realskolen og gymnasiet er i stort omfang afleveret til landsarkiverne. Efter at Landsarkivet for Sjælland blev nedlagt den 1. januar 2012, er materialet for Østdanmark flyttet til Rigsarkivet i København. 

Eksamenskarakterer betragtes i dag som personfølsomme oplysninger og er først frit tilgængelig når det er mindst 75 år siden, de blev givet.