Virksomheden

Peter Bang udfylder i 1935 et spørgeskema om virksomheden og returnerer det til Danmarks Statistik.


Kig i "Erhvervstælling 1935"

Hvem var ansat i virksomheden?

Hvordan var fordelingen mellem kvinder og mænd - og hvilke opgaver havde de hver især? Hvordan kan denne fordeling forklares? Måske kan det være en hjælp at læse temaet om skolegang.

Læs temaet om industrialisering

Hvordan synes du, B&O levede op til de karakteristika, som er opstillet for industri. Begrund svaret.

Hvad kan der siges om industriens produktivitet, når man sammenholder stigningen i antal industriarbejdere fra 1900-1950 med den værdistigning, som fandt sted for industrien i perioden 1900-1950?

Gå videre...

Overvej hvorfor virksomheden skulle udfylde skemaer som dem, Peter Bang udfyldte.
Diskuter hvilken betydning septemberforliget 1899 havde for dagligdagen på B&O 1935 - fra henholdsvis et arbejdsgiver- og et arbejderperspektiv.

Log ind hvis du ønsker at besvare denne opgave.


Fra 1925, hvor værkstedet var på loftet på Quistrup og så frem til 1938, hvor dette foto er fra, udviklede virksomheden sig meget, både i form af produkter men også i omfanget af produktion. Foto i B&O Mediacenter.

Skolegang

Grundlaget for skolegangen omkring 1900 byggede på en lov fra 1814. Med den var indført 7 års undervisningspligt. Børn skulle altså gå mindst 7 år i (folke-)skole.

I 1903 blev den såkaldte mellemskole indført. Formålet var at lette overgangen fra folkeskole til gymnasium. Mellemskolen omfattede 6.-9. klassetrin og blev kaldt 1., 2., 3. og 4. Mellem.

Mellemskole og gymnasium fandtes kun i byerne, og skulle et barn fortsætte sin skolegang efter det 7. skoleår, måtte det foregå i byen. Det krævede enten, at man var ekstra dygtig - eller at ens forældre havde råd til at betale opholdet i byen.

Derfor var det også undtagelsen, at børn på landet fik mere end 7 års skolegang.

Af hele årgang 1900 blev 3 % student i 1918. 3/4 af studenterne var drenge, 1/4 piger.

Læs mere

Industrialisering

Fra midten af 1800-tallet øjnes den udvikling, der omformede Danmark fra et traditionelt, teknisk tilbagestående landbrugsland til et af verdens rigeste og mest moderne samfund.

Omkring år 1900 var industriens udvikling i Danmark stadig i sin vorden, men de teknologiske nybrud, som industrialiseringen allerede havde frembragt, gav dog næring til en stor grad af optimisme ikke mindst blandt en helt ny stand af industriens mænd.

Industri er karakteriseret ved: en fremstillingsvirksomhed med 6 ansatte eller derover, anvender maskiner, der benytter mekanisk kraft, produktionen foregår på en fabrik, og produkterne masseproduceres.

I år 1900 arbejdede godt 90.000 i industrien. I 1950 var tallet 300.000. Værdien af produktionen blev i samme periode mere end syvdoblet.

Industriens bagside var usunde arbejdsforhold, arbejdsulykker og forurening.

Læs mere

Erhvervstællinger

En erhvervstælling er en tilbagevendende registrering af de enkelte virksomheders produktionsforhold, herunder omsætning, maskinel, energiforbrug og arbejdskraft.

Læs mere